Δεκ
20

Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών από την ΕΡΤ

Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Διονύσιος Τσακνής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Χαράλαμπος Ταγματάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Μιχάλης Γρηγορίου, η κα Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου και ο κ. Νικόλαος Τρανός, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Παρέστησαν, επίσης, η κα Βασιλική Σουλτανιά και ο κ.Βασίλειος Πατσιαντός, Νομικοί Σύμβουλοι της εταιρίας, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο κ. Νικόλαος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθόσον παρίστανται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

Θέμα 2o: Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών

EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3905/2010 περί ενίσχυσης και ανάπτυξης της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις, το Πρακτικό 13/25.11.2016 της Επιτροπής Κινηματογράφου με θέμα: «Αξιολόγηση και χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών», αποφασίζει και εγκρίνει τη χρηματοδότηση των παρακάτω αναφερομένων κινηματογραφικών παραγωγών και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαπραγματευτεί τους όρους και να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Κινηματογράφου για την κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ»,  σε σκηνοθεσία Νίκου Κορνήλιου, η οποία έλαβε έγκριση χρηματοδότησης ποσού ύψους 60.000,00 € επί συνολικού προϋπολογισμού 421.686,00 €, τροποποιεί την ΑΔΣ 1297/7.9.2016 (Πρακτικό 103,

Θέμα 4α: Χρηματοδότηση κινηματογραφικών παραγωγών) για τη συγκεκριμένη κινηματογραφική ταινία και αποφασίζει τη χρηματοδότηση της ταινίας με το ποσό των 40.000,00 € επί συνολικού προϋπολογισμού 172.352,30 €, όπως αυτός τελικά διαμορφώθηκε κατά δήλωση του παραγωγού.
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ) – ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136
11527 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 997476074 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 609 2525 ΦΑΞ : 210 606 6231